ogrodzenia, siatki, bramy krakow, bochnia

Ogólne warunki gwarancji

I. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

 

 1. Gwarancja jest ważna na terenie Polski i dotyczy produktów F.H.P.U. PSZCZÓŁKA-OGRODZENIA z siedzibą 32-700 Bochnia, Brzeźnica 289 – zwaną dalej Producentem – zakupionych i zainstalowanych na terenie Polski.
 2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji dotyczy wyłącznie wad powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie, wyrobów składowanych i magazynowanych w pomieszczeniach krytych, suchych i przewiewnych, zamontowanych w normalnych warunkach środowiskowych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w czasie transportu wykonywanego przez Zamawiającego.
 3. Podstawą wnoszenia roszczeń z tytułu gwarancji jest dowód zakupu oraz potwierdzenie wykonania przeglądu okresowego przez instalatora firmy PSZCZÓŁKA-OGRODZENIA.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne przyjmuje Producent.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone niezwłocznie (nie później niż 14 dni) po stwierdzeniu wady lub usterki nią wywołanej w formie pisemnej. Wady jawne muszą być zgłoszone przed zamontowaniem Produktu. Użytkowanie wadliwego wyrobu jest zabronione, ponieważ może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa dla Użytkownika i w nieuzasadniony sposób zwiększyć zakres kosztów naprawy. Za szkody będące następstwem użytkowania wadliwego lub uszkodzonego wyrobu Producent nie ponosi odpowiedzialności.
 6. W ramach gwarancji Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie powstaną w składnikach majątku Użytkownika lub osób trzecich innych niż przedmiot, którego dotyczy udzielona gwarancja. Odpowiedzialność Producenta jest ograniczona do wartości reklamowanego towaru dotkniętego wadą.

 

II. OKRES GWARANCJI WYROBU

 

Gwarancję na prawidłowe funkcjonowanie produktu Producent udziela na okres 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zamontowania i użytkowania produktu zgodnie z przeznaczeniem.

 

OKRES GWARANCJI WYROBU – POSTANOWIENIA DODATKOWE
 

Gwarancja jest udzielana na wykonanie:

 1. 30 000 cykli na bramy ogrodzeniowe przesuwne,
 2. 50 000 cykli na bramy ogrodzeniowe skrzydłowe,

jednak nie dłużej niż 2 lata i 6 miesięcy od daty zakupu.

 

III. OKRES GWARANCJI ANTYKOROZYJNEJ WYNOSI:

 

60 miesięcy na korozję dla produktów zabezpieczonych systemem ocynk + malowanie proszkowe – OP01, OP02, OP03, OP04, OP05, OP06, OMP01, OMP03, OMP04, OMP05, OMP06, OMP07, OMP09, OMP10, OBP01, OBP02, OBP03, OBP04, OBP05, OBP06, OBP07, OMP02, OMP08, OK01, OK02, OK03, OK04, OK05, OK06, OK07, OK08 oraz indywidualne wzory w podobnej technologi wykonania poza bramami dwuskrzydłowymi, przesuwnymi, furtkami oraz przęsłami – OWL01, OWL02, OWL03, OWL04 oraz wszelkiemi innymi wzorami wykonanymi w technologii cięcia laserowego lub plazmą blachy ocynkowanej – te produkty obejmuje 12 miesięczny okres gwarancji.

 1. 36 miesięcy na montaż wykonany przez firmę PSZCZÓŁKA-OGRODZENIA (dla roszczeń wymagana Faktura lub paragon zakupu materiałów i montażu).
 2. 24 miesiące na korozję dla produktów ocynkowanych zanurzeniowo wg normy EN-ISO 1461.
 3. 12 miesięcy wózki bram przesuwnych i elementów z gumy, tworzywa oraz na elementy ocynkowane elektrolitycznie.
 4. 24 miesiące na automatykę (nie obejmuje baterii i żarówek), przy zachowaniu warunku, że montaż automatyki zostanie wykonany przez instalatora firmy PSZCZÓŁKA-OGRODZENIA oraz warunku koniecznego przeglądów okresowych automatyki co 6 msc, przez instalatora firmy PSZCZÓŁKA-OGRODZENIA.

 

Gwarancja ulega skróceniu, gdy wyrób został zainstalowany w środowisku silnie agresywnym:

 

IV. WARUNKI UDZIELANIA GWARANCJI NA POWŁOKI NAKŁADANE METODĄ LAKIEROWANIA PROSZKOWEGO:

 

 1. Gwarancja udzielana jest na okres 2 lat i obejmuje przypadki braku przyczepności farby, łuszczenia się powłoki, tworzenie się pęcherzy i odprysków oraz utratę połysku i zmiany koloru.
 2. Utrata połysku następuje wprost proporcjonalnie do ekspozycji słonecznej, możliwe jest występowanie plam i przebarwień (nie objęte gwarancją).
 3. Dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów pomiędzy wyrobami skierowanymi do produkcji w różnych partiach produkcyjnych oraz elementami wyrobów wykonywanymi różnymi technologiami produkcyjnymi.
 4. Gwarancja nie obejmuje elementów lakierowanych, na których wady powstałe w trakcie użytkowania nie przekroczą 5,0% powierzchni całkowitej danego elementu.
 5. Gwarancją są objęte powłoki na powierzchniach istotnie ważnych z punktu widzenia wyglądu i użyteczności wyrobu. Nie włącza się do powierzchni istotnie ważnych krawędzi, większych wgłębień i powierzchni drugorzędnych, miejsc podwieszania, miejsc nie pokrytych lakierem, krawędzi otworów i cięć technologicznych wykonanych przy użyciu lasera, plazmy, szlifierki kątowej lub innego urządzenia stosowanego do obróbki termicznej materiału.
 6. Gwarancji nie podlegają powłoki, których uszkodzenia zostały wywołane na skutek działania temperatury powyżej 70°C) na lakierowaną powierzchnię.
 7. Ocena wzrokowa elementów używanych na zewnątrz powinna być realizowana przy świetle dziennym, nieuzbrojonym okiem z odległości 5m.

 

V. ŚWIADCZENIA GWARANCYJNE

 

 1. W okresie gwarancyjnym usuwane są wszelkie udokumentowane wady produktu spowodowane stwierdzonymi wadami materiałowymi lub błędami w produkcji.
 2. Producent zobowiązuje się do naprawy wadliwego produktu lub wymiany produktu na nowy – o sposobie decyduje Producent. Powyższy zapis nie wyłącza możliwości porozumienia się w inny sposób, np. podjęcie ustaleń w sprawie obniżenia ceny.
 3. Producent zobowiązuje się do wykonania naprawy w terminie od 30 dni do 24-ch miesięcy licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia od użytkownika. Okres naprawy Produktu może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności wymiany podzespołów, które Producent musi sprowadzić od poddostawców lub ze względu na niekorzystne warunki pogodowe panujące w miejscu załatwienia reklamacji, które uniemożliwiają przeprowadzenie procesu technologicznego wymaganego do naprawy, w takim wypadku okres wykonania naprawy nie będzie dłuższy niż 30 miesięcy od dnia zgłoszenia reklamacji.
 4. W sytuacji, gdy naprawa produktu wymaga pracy na wysokości powyżej 2 m od poziomu gruntu, zgłaszający reklamację zapewni ekipie serwisowej bezpieczny dostęp do Produktu.
 5. Jeżeli stwierdzono występowanie wad powłoki malarskiej po dokonaniu montażu produktu (nie można go zdemontować) Klient nie może domagać się od Gwaranta ponownego malowania; w zaistniałej sytuacji Producent w przypadku uzasadnionych roszczeń dokona naprawy na miejscu u Klienta farbami renowacyjnymi, które mogą odbiegać odcieniem i strukturą od powłoki malarskiej.
 6. Wymienione części przechodzą na własność Producenta lub firmy świadczącej usługi serwisowe, uprawnionej przez Producenta.

Świadczenia gwarancyjne nie będą realizowane w przypadku: 

 1. 1. Uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego transportu, magazynowania wyrobu, w czasie instalowania lub na skutek użytkowania wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem.
 2. Uszkodzeń elementów ogrodzeń powstałych wskutek działania sił dynamicznych.
 3. Uszkodzeń będących następstwem celowego działania
 4. 4. Montażu dokonanego przez osobę niekompetentną**, niezgodnie z przeznaczeniem, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, braku udokumentowanych przeglądów okresowych produktu co 6 msc przez instalatora firmy PSZCZÓŁKA-OGRODZENIA.
 5. Obsługi nieodpowiedniej i niezgodnej z zaleceniami przekazanymi przez instalatora firmy PSZCZÓŁKA-OGRODZENIA lub użytkowania niesprawnego produktu.
 6. Działania czynników zewnętrznych takich jak: ogień, woda, sole, ługi, kwasy, organiczne rozpuszczalniki zawierające estry, alkohole, aromaty, eter glikolowy lub chlorowane materiały węglowodorowe, agresywnie działające substancje chemiczne (np. cement, wapno, środki ścierające i czyszczące powodujące ubytki materiałowe lub rysy). Działania substancji wywołujących reakcje egzotermiczne lub endotermiczne, lub anormalnych warunków pogodowych, klęsk żywiołowych oraz zdarzeń losowych.
 7. Uszkodzeń spowodowanych bezpośrednim działaniem strumienia wody (np. przez wysokociśnieniowy spryskiwacz wody).
 8. Zakłóceń w pracy urządzenia sterującego spowodowanych silnym polem magnetycznym pochodzącym od zlokalizowanych w pobliżu urządzeń energetycznych lub radiowych.
 9. Uszkodzeń lub wadliwego działania wyposażenia elektrycznego lub elektronicznego powstałych nie z winy Producenta, a spowodowanych w szczególności przez: wyładowania atmosferyczne, zalanie płynami, udary mechaniczne, nieprawidłowe napięcie zasilające, czy też inne czynniki zewnętrzne.
 1. Uszkodzeń urządzeń elektrycznych kupowanych oddzielnie, nie dobieranych przez producenta wynikających z niewłaściwego doboru względem przeznaczenia lub bramy (wagi, długości skrzydła, wymiarów słupka, stopnia intensywności użytkowania, itp.)
 2. Przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie nieupoważnione pisemnie do takich zmian przez Producenta.
 3. Napraw przeprowadzonych przez osoby niekompetentne** lub nieupoważnione przez Producenta.
 4. Zastosowania części zamiennych lub dodatkowych urządzeń innych producentów niż części oryginalne Producenta, bez pisemnej zgody Producenta.
 5. W przypadku zastosowania do budowy ogrodzenia elementów innego producenta, które są powodem wystąpienia korozji.
 6. Wystawienia wyrobów na działanie temperatury poniżej -30°C i powyżej +70°C oraz montowanie wyrobów w temperaturze niższej niż – 15 °C.
 7. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na usunięcie wady w sposób określony przez Producenta.

 

VI. UWAGI KOŃCOWE 

 

 1. Koszty naprawy usterek i wad nie podlegających naprawie gwarancyjnej ponosi Wzywający serwis Producenta.
 2. W przypadku konieczności przekazania podzespołu do ekspertyzy u dostawcy okres rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu.
 3. Inne parametry produktów, które nie są opisane w Warunkach Gwarancji są określone indywidulanie w ofercie cenowej Producenta i umowie zawieranej z Klientem.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

 

* stopień korozyjności środowiska wg PN-EN 12500 „Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, określenie i ocena korozyjności atmosfery”, oraz wg PN-EN

ISO 12944-2:2018-02 Farby i lakiery — Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich — Część 2: Klasyfikacja środowisk”

** osoba kompetentna – osoba zaopatrzona w niezbędne instrukcje, odpowiednio wyszkolona, o kwalifikacjach wynikających z wiedzy i praktycznego doświadczenia, zapewniająca wykonanie montażu w sposób prawidłowy i bezpieczny.